Tulisiko päihtyneet laittaa sittenkin selviämishoitoon eikä putkaan?

Putkasäilytyksen sijaan päihtyneitä pitäisi ohjata nykyistä enemmän selviämishoitoyksiköihin tai ensisuojatyyppisiin palveluihin, päihtyneiden kuljettamista ja kohtelua selvittänyt työryhmä esittää.

Selviämishoitoasemia voitaisiin sijoittaa nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys- tai päihdehuollon palveluiden yhteyteen tai poliisin säilytyssuojan välittömään läheisyyteen.

Poliisin osuutta päihtyneiden kuljettamisessa työryhmä esittää vähennettäväksi. Tällä hetkellä päihtyneitä kuljettaa vain poliisi, ja noin puolet päihtyneiden säilöönotoista tehdään henkilön itsensä suojaamiseksi terveysriskin tai pahoinpidellyksi tulemisen vaaran vuoksi.

Työryhmä ehdottaa, että päihdepalveluja tuottavien toimijoiden mahdollisuuksia vastata rauhallisten päihtyneiden kuljetuksesta kokeiltaisiin. Hätäkeskus voisi lähettää paikalle oikean toimijan tilanteen mukaan etukäteen sovitun työnjaon mukaisesti. Työnjakoa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon työturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Työryhmä esittää erilaisten kokeiluhankkeiden käynnistämistä alueellisesti toimivien ratkaisujen löytämiseksi ja niiden pohjalta syntyvien hyvien käytäntöjen levittämiseksi eri puolelle Suomea. Kokeilujen avulla viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen työnjako sekä vastuut selkeytyisivät.

Myös yksityisen turva-alan roolia on selkeytettävä päihtyneisiin liittyvissä tehtävissä. Poliisin ja yksityisen turvapalveluiden työnjaosta ja toimivaltuuksista tulisi käydä nykyistä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja tehdä sen pohjalta tarvittavat säädösmuutokset.

Poliisi suoritti vuonna 2009 noin 88000 päihdeperusteista kiinniottoa noin 46000 henkilölle. Suurin osa näistä henkilöistä oli satunnaisia asiakkaita (1-2 kiinniottoa vuodessa), kymmenesosa muutaman kerran vuodessa päihtyneenä säilöönotettuja (3-5 kiinniottoa vuodessa) ja muutama prosentti niin sanottuja "kanta-asiakkaita", joilla oli toistuvia kiinniottoja (6 tai enemmän kiinniottoa vuodessa).

Niin sanottuja "kanta-asiakkaita" on vain 4 prosenttia kaikista säilöönotetuista henkilöistä, mutta heihin kohdistuu 31 prosenttia kaikista poliisin tekemistä säilöönotoista, noin 27000 säilöönottoa vuosittain.

Säilöönottomäärät ovat Suomessa muihin pohjoismaihin verrattuna korkealla tasolla, vaikka määrät ovat olleet lievästi laskusuunnassa. (Verkkouutiset)

Mitä mieltä sinä olet? Onko päihtyneiden oikea paikka putkassa? Tulisiko vastuuta vähentää poliiseilta päihtyneiden osalta?